Sociální služby

Otevírací doba služby:

Po: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Út: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
St: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čt: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SASRD Felix Familia

Druh sociální služby

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách – §65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou: terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Prostředí, ve kterém je služba poskytována:

Služba je určena rodičům, dětem, rodinným příbuzným, zákonným zástupcům a dalším
členům rodiny a je poskytována terénní formou.
Poskytování služby probíhá v přirozeném prostředí klientů z ORP Rychnov nad Kněžnou.

Jednání se zájemcem o službu:

Na začátku každého setkání se zájemcem o službu je kladen důraz především na navázání
dobrého kontaktu s cílem vybudování pomáhajícího vztahu mezi klientem a pracovníkem.
Tomuto cíli jsou podřízeny i forma a způsob prvních kontaktů, které jsou voleny individuálně
dle jednotlivých klientů a zkušeností pracovníků. Všichni zájemci o službu jsou na začátku
informováni o nabídce služeb a o podmínkách poskytování těchto služeb. Tyto informace jsou
zájemcům poskytnuty písemnou formou prostřednictvím letáků a ústní formou. Zájemci jsou
informováni o způsobu vedení dokumentace o jejich osobě. Smlouva je uzavírána písemně.
Jejím obsahem je vymezení konkrétní služby, o kterou má uživatel zájem (poradenství,
poskytnutí informací atd.), a dále jsou vymezeny podmínky vzájemného setkávání (prostor a
čas setkávání, kdo udělá co, za jakých podmínek atd.). Smlouvy a její cíle jsou pravidelně
hodnoceny a případně upravovány dle aktuální situace a potřeb uživatele i možností
pracovníka.

Pravidla poskytování služby se řídí: 

Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Vyhláškou č. 505/2006 Sb., Vnitřními
metodikami organizace.


Podávání a vyřizování stížností

Poskytovatel má vypracovaná pravidla pro podávání a vyřizování stížností. S postupem pro
podávání stížností je zájemce o službu seznámen v průběhu jednání.

Přejít nahoru