Pověření SPOD

Máme pověření k těmto činnostem:

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.)

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32 zákona č. 359/1999 Sb.)

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.)

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb.)

Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h) zákona č. 359/1999 Sb.)

Přejít nahoru