Poslání služby

Posláním služby je usilovat o pozitivní změny v rodinách a pomoci zachovat dětem jejich domov.

Cílová skupina

 • rodiny s dítětem/dětmi do 18 let z ORP Rychnov nad Kněžnou
 • rodiny s dítětem/dětmi do 18 let z ORP Dobruška
 • rodiny, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodů nepříznivé sociální situace

Nepříznivou sociální situaci chápeme jako: 

 • ohrožení sociálním vyloučením (mezi možné důvody patří narušená schopnost rodiny či jejich členů uspokojovat základní potřeby, žít ve svém běžném prostředí způsobem, který je ve společnosti považován za obvyklý)
 • ztráta zaměstnání, nízký příjem rodiny, zadlužení, exekuce
 • neadekvátní nebo nejisté bydlení, bydlení ve vyloučené lokalitě, ztráta bydlení,
 • hrozba sociálního vyloučení v důsledku příslušnosti k národnostní menšině
 • rizikový způsob života – zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, trestná činnost apod.
 • narušené vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem)
 • nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí, vedení zahálčivého života či záškoláctví dětí
 • problémy s docházkou a prospěchem ve škole

Cíl služby

Docílit pozitivních změn v kvalitě života rodiny. Posílit rodiny v samostatném fungování. Podpořit rodiče v jejich kompetencích tak, aby byli schopni zajistit dětem jejich potřeby.

Oblasti možné pomoci:

 • stabilizovat sociální situaci rodiny a zajistit samostatné fungování v běžném životě a podporovat sociální začlenění jednotlivých členů rodiny
 • posílit a upevnit kompetence rodičů, opatrovníků nebo prarodičů v oblasti péče a výchovy děti
 • podpořit a upevnit vzájemné vztahy v rodině
 • posílit kompetence rodičů v oblasti hospodaření a péče o domácnost
 • poskytovat podporu při obhajobě vlastních práv, oprávněných zájmů jednotlivých členů a pomáhat při vyřizování běžných záležitostí rodiny
 • posílit funkce rodiny (sociálně-ekonomická, ochranná, emocionální)
 • podpora rodiny při návratu dítěte z ústavní péče
 • pomoci při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • vedení rodičů k prevenci nežádoucího chování a jednání u dítěte, motivace rodičů, aby vedly dítě k činnostem podporující samostatné fungování ve společnosti, dodržování pravidel
 • zprostředkování další odborné pomoci

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita: jeden klient na jednoho pracovníka

Principy poskytování služby

 • rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 • diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 • individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 • dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)
 • zaměření na rodinu (nesoustředíme se pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové rodiny vzájemně ovlivňují)
Přejít nahoru
Scroll to Top