Poslání a cíle služby

Poslání služby

Posláním služby je usilovat o pozitivní změny v rodinách a pomoci zachovat dětem jejich domov.

Pozitivní změna

Změna, která vede ke zlepšení nepříznivých situací, které ohrožují vývoj dítěte.

Domov

Prostředí, kde mají děti zajištěnou vhodnou výchovu, bezpečné a zdravé podmínky.

Cílová skupina

 • Rodiny s dítětem/dětmi do 18 let z ORP Rychnov nad Kněžnou a ORP Dobruška.
 • Rodiny, kde je ohrožen příznivý vývoj dítěte z důvodů nepříznivé sociální situace.

Nepříznivá sociální situace

 • Nevhodné bydlení či ztráta bydlení
 • Nedostatečný příjem či ztráta příjmu
 • Špatná či nevhodná komunikace s dítětem
 • Nenaplnění základních potřeb dítěte
 • Nenaplnění potřeb pro celkový rozvoj osobnosti a samostatnosti dítěte
 • Nenaplnění práv dítěte
 • Rizikový způsob života rodiny či dítěte
 • Problémy v rodině vyžadující další odbornou pomoc

Cíle služby

Jednotlivé cíle služby vymezují rovněž možné oblasti podpory pro rodiny.

 1. Dítě má zajištěné vhodné podmínky bydlení
  • Např. vymezení osobního prostoru pro dítě, pořízení nábytku do dětského pokoje (postel, skříň, stůl psací), hygienické prostředí (bez plísní, prachu) …
 2. Dostatečný příjem v rodině
  • Např. zajištění financí z pracovní činnosti, vyřízení dávek, oprávněné nároky, vyhledání a zajištění jiných zdrojů financí, zajištění potravinové pomoci, úsporná opatření, hospodaření domácnosti…
 3. Komunikace s dítětem
  • Např. rodič či osoba pečující dostatečně komunikuje s dítětem dle projevů libosti, komunikace může probíhat, verbálně, neverbálně či dotekově dle projevů libosti dítěte…
 4. Naplnění základních potřeb dítěte
  • Např. naplnění na minimální úrovni péče o zdraví dítě, zajištění stravy, spánku, oblečení, bezpečí…
 5. Naplnění potřeb pro celkový rozvoj osobnosti a samostatnosti
  • Např. školní prospěch dítěte, zajištění pomůcek do školy, podpora motorických, psychických a sociálních dovedností dítěte včetně hraček a vybavení…
 6. Naplnění práv dítěte
  • dítě může vyjádřit své potřeby…
 7. Nerizikový způsob života rodičů nebo dítěte
  • Např. dítě či rodič nevedou zahálčivý život, ne zneužívají alkohol či jiné návykové látky, nepáchají trestnou činnost či prostituci, vyhýbají se závislosti na hracích automatech…
 8. Zprostředkování další odborné pomoci
  • Např. zajištění odborného lékaře, psychiatra, psychologa, psychoterapeuta…

Poskytované služby

Dle vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a § 30 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • Pracovně výchovná činnost s dětmi
  • Pracovně výchovná činnost s dospělými
  • Podpora a nácvik rodičovského chování
  • Vedení hospodaření a udržování domácnosti
  • Podpora rodičů při zajištění vhodných podmínek pro návrat dítěte/dětí do rodiny z ústavní výchovy
  • Podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
  • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
  • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
  • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 3. Sociálně terapeutické činnosti:
  • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
  • Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita: jeden klient na jednoho pracovníka

Principy poskytování služby

 • Zaměření na rodinu (nesoustředíme se pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové rodiny vzájemně ovlivňují)
 • Rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 • Diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 • Individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 • Dobrovolnost (využití služby je dobrovolné)
Přejít nahoru