Doprovázející organizace

O organizaci

Otevírací doba služby:
Pondělí–sobota:
08:00 – 17:00

Neděle:
Zavřeno

Činnost organizace

Hlavní činnost směřuje k podpoře pěstounských a osvojitelských rodin v plnění jejich funkce; nabízíme osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti náhradní rodinné péče; a pomáháme získat lidí a právnické osoby k podpoře náhradní rodinné péče.

Poslání

Naším posláním je podporovat pěstouny ve vytváření zdravě fungující náhradní rodiny, prostřednictvím poradenství, odborné pomoci, vzdělávání a doprovázení dětí, pečujících osob a osob v evidenci za účelem naplnění nejlepšího zájmu dítěte.

Cíl organizace

Cílem je vytvořit prostřednictvím činností organizace bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské péče a naplnění nejlepšího zájmu dítěte.

Cílová skupina

Klienty jsou děti svěřené do náhradní rodinné péče, osoby pečující o děti v náhradní rodinné péči, osoby zařazené do evidence, které bydlí v Královéhradeckém kraji.

Kapacita služby:

Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou v optimálním případě přiměřené poskytovaní sociálně-právní ochrany, její kapacitě, počtu a potřebám osob, kterým je poskytována, což v podmínkách organizace M+M Semonice z.s. znamená 1 klíčový pracovník na 10 rodin.

Principy

  • Zájem dítěte – prioritou je pro poskytování sociálně-právní ochrany svěřené dítě, přestože dohodu uzavíráme s pěstouny.
  • Individuální přístup – bereme na vědomí, že každá rodina má své zvyklosti a tradice.
  • Respekt k názoru a přání dítěte – nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor.
  • Respekt k jedinečnosti každého člověka – spolupráce s klienty probíhá bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, bez ohledu na majetek, rodinu nebo jiné postavení a bez jakékoliv diskriminace.
  • Ochrana k důstojnosti a ochraně lidských práv – pracovníci vždy jednají a hovoří o klientech s úctou.
  • Profesionalita – profesionální přístup zajišťujeme pravidelným vzděláváním a dohledem.
  • Partnerský přístup – klient je náš rovnocenný partner.
  • Diskrétnost – spolupráce s klienty je založená na důvěře.
  • Otevřenost – při práci s klienty se postupuje ve spolupráci s dalšími odborníky.
Přejít nahoru